JTO ja Pevisa

JTO ja Pevisa

JTO ja Pevisa

Jalostustoimikunta

Jalostuksen Tavoiteohjelma

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet, sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. JTO on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50 (Suomen Kennelliitto).

Ranskanbulldoggien jalostuksen tavoiteohjelma 2021-2025 on hyväksytty Suomen Kennelliitossa. JTO 2021-2025 on luettavissa pdf-tiedostona alla olevasta linkistä:

JTO 2021-2025
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja
kausi 2024

Maarit Lehtonen
Turku

sähköposti: jalostus@suomenranskanbulldogit.fi
Jalostustoimikunta
kausi 2024

Muut toimikunnan jäsenet :
Linda Neemre
Toni Saira
Virpi Saranpää
Anna-Maria Tuokko


Ranskanbulldoggien PEVISA

Selkätutkimuslausunto
-VA, LTV, IDD, SP
Raja-arvoina ainoastaan Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen asettamat rajat.

Patellaluksaatiolausunto
- Raja-arvo => 1
Tuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Sydämen auskultaatiolausunto
- Tutkimus aikaisintaan 12kk iässä - lausunto voimassa 24kk.
- Koira ei saa osoittaa minkäänlaisia merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta.

Silmätarkastuslausunto
- Tutkimuksen alaikäraja 12kk - lausunto voimassa 24kk.
Seuraavat silmäsairaudet sulkevat koiran pois jalostuksesta:
- Perinnöllinen kaihi, PRA, tRD

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi (2) pentuetta ilman PEVISA- ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

PEVISA-lisäys 1.1.2022: Toisella yhdistelmän vanhemmalla tulee olla hyväksytty kävelytestitulos astutushetkellä, alkaen 1.1.2022.


Jalostustoimikunnan toimintaohje

Jalostustoimikunnan ohjesääntö

Yleistä:
Jalostustoimikunnan tekemä työ on talkootyönä tapahtuvaa ja sen tarkoitus on edistää ranskanbulldoggin jalostusta päämääränä korkeatasoiset, hyväluonteiset ja terveet ranskanbulldogit. Jalostustoimikunta vastaa toiminnastaan hallitukselle. Jalostustoimikunnan tarjoamat palvelut ovat kaikkien Suomen Ranskanbulldogit ry:n jäsenten käytettävissä. Ei-jäsenten kyselyissä jalostustoimikunnalla on vapaus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toiminta-aika ja organisaatio:
Jalostustoimikunnan valitsee yhdistyksen hallitus ja sen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jalostustoimikunta muodostuu kolmesta kuuteen (3-6) jäsenestä. Jalostustoimikunnalla on oikeus kutsua kaksi ulkopuolista asiantuntijaa avustamaan sitä työssään.

Tehtävät:
Jalostustoimikunnan tehtävänä on antaa jalostusohjeita, järjestää koulutustilaisuuksia, ohjata uusia kasvattajia, neuvoa ulkomaan tuonteihin ja vienteihin liittyvissä asioissa, seurata ranskanbulldoggien terveydentilaa ja tiedottaa rodun yleisessä terveystilanteessa tapahtuvista muutoksista. Jalostustoimikunnan tulee toimia kaikella muotoa rodun parhaaksi puolueettomasti ja jalostusohjeisiin pohjautuen.


Jalostusneuvonta ja suositukset

Suomen Ranskanbulldogit Ry:n jalostustoimikunta antaa pyydettäessä jalostusneuvontaa ja jalostussuosituksia. Jalostustoimikunta muistuttaa kuitenkin kasvattajia ja uroksen omistajia siitä, että urosvalinnat tekee aina kasvattaja itse ja kasvattaja myös kantaa vastuun tekemistään pentueista. Uroksen omistaja taas tekee viime kädessä päätöksen siitä, mille nartuille hänen urostaan käytetään ja kuinka paljon urosta käytetään.

Jotta neuvonta ja suositukset olisivat mahdollisimman onnistuneita, tulee sekä uroksen, että nartun omistajan olla rehellinen antaessaan tietoja koirastaan sekä jalostustoimikunnalle, että mahdollisen pentueen toisen osapuolen omistajalle.

Kun kasvattaja päätyy kysymään jalostussuositusta jalostustoimikunnalta, jalostustoimikunnan tulee saada nartusta ainakin seuraavat tiedot:
virallinen nimi ja rekisterinumero
syntymäaika
terveystulokset
näyttelytulokset
mikä nartussa on omistajan mielestä hyvää rotumääritelmään nähden
mikä nartussa on omistajan mielestä puutteellista rotumääritelmään nähden
nartun luonne
nartun paino
mitä nartun omistaja toivoo urokselta
nartun edellisten pentujen tietoja
nartun omistajan omat urosehdotukset

Jalostustoimikunta toivoo, että vastausaikaa suositusten antamiselle varataan 2-4 viikkoa. Tämä siksi, että jalostustoimikuntakin tekee työtään perheen ja palkkatyön ohella ja haluaa olla mahdollisimman perinpohjainen vastauksissaan.


Suomen Ranskanbulldogit ry:n jalostustoiminnan periaatteet

Yleistä:
Rodunjalostuksessa tavoitteena on ulkoisilta ominaisuuksiltaan ja luonteeltaan rodunomainen, fyysisesti ja henkisesti terve ja tasapainoinen koira.

Jalostusneuvonta tapahtuu vain pyynnöstä ja sen on oltava puolueetonta ja rodun parasta tarkoittavaa. Kasvattajalla on aina valinnan vapaus ja hän tekee lopulliset jalostusratkaisunsa itse.

Jalostustoimikunta toimii aina tiedossaan olevien seikkojen pohjalta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kasvattajat ja kaikki ranskanbulldogin omistajat täyttävät jalostustoimikunnan toimittamat kyselyt (esim. terveyskysely) mahdollisimman huolellisesti ja avoimesti, sekä kertovat kaikista jalostukseen liittyvistä asioista jalostustoimikunnalle mahdollisimman pian. Kaikki ranskanbulldogien perinnölliseksi katsottavat / epäillyt sairaudet tulisi ilmoittaa jalostustoimikunnalle ensi tilassa.

Jalostustoimikunnan jäsenet
Jalostustoimikunnan jäsenistöstä tulee löytyä seuraavia ominaisuuksia: kiinnostusta perinnöllisyystieteeseen, teoreettista ja käytännön läheistä rotutuntemusta, diplomaattista asiankäsittelytaitoa ja kykyä toimia objektiivisesti vaikeissakin tilanteissa.

Jalostustoimikunnan tehtävät

- Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen ja päivittäminen
. - Jalostusneuvontatyö on pohjattava rotumääritelmään ja sen kulloinkin voimassa olevaan tulkintaan. Jalostusneuvontatyön toteutuksessa on otettava myös huomioon Suomessa vallitseva tilanne ja odotettavissa oleva kehitys.
- Jalostustoimikunta kokoontuu tarvittaessa.
- Jalostustoimikunnan tulee perustaa käsityksensä koirien ulkonäöstä, rakenteesta, luonteesta ja terveydestä paitsi omistajan ja kasvattajan ilmoituksiin, myös viralliset näyttelyarvostelut sisältävään julkaisuun, SKL:n koiranettiin ja mahdollisuuksien mukaan, omistajan pyynnöstä, tapahtuvaan fyysiseen tutustumiseen koiriin esim. koiranäyttelyissä ja jalostustarkastuksien yhteydessä.
- Terveystutkimusten julkaiseminen jäsentiedotteessa.
- Astutus- ja pentueen hoitoneuvonta sekä kasvattajien ja jäsenistön muu koulutus ja tiedottaminen.
- Informaatio mahdollisiin tuomareille lähteviin ”paimenkirjeisiin”.
- Jalostusyksilöiden maahantuonnin ja vientikoirien valinnan neuvontatyö pyydettäessä.
- Jalostusurosluettelon ylläpitäminen.
- Jalostustoimikunta ylläpitää virallista uroslistaa jalostusohjeen täyttävistä, jalostuskäyttöön tarjotuista uroksista. Tämä kyseinen lista julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla niiltä osin, mihin uroksen omistaja kussakin tapauksessa on antanut julkaisuluvan. Uroksista, joiden tietoihin ei ole julkaisulupaa mainitaan myös lukumäärä ja tällaisten urosten tiedot saa kysyttäessä jalostustoimikunnalta. Jokaisesta uroslistalle ilmoitettavasta uroksesta tulee täyttää kaavake, mikä löytyy yhdistyksen sivuilta ja sen saa tilattua jalostustoimikunnalta. Kyseinen kaavake palautetaan uroksen omistajan/omistajien allekirjoituksella varustettuna ennen kuin uros pääsee listalle. Uroslistalla jo olevista uroksista kaavake palautetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun terveystutkimuksia uusitaan. Jalostustoimikunta seuraa uroksen jälkeläismääriä ja uros poistetaan listalta, kun sen suositeltu jälkeläismäärä täyttyy.
- Kerätä tietoa ranskanbulldogien terveystilanteesta kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomailla ja tiedottaa siinä tapahtuvista muutoksista jäsenistölle lehdessä ja nettisivuilla.
-Jalostusohjeen päivittäminen aina tarpeen vaatiessa. Jalostusohjeen päivitykset hyväksyy vuosikokous.
- Jalostustarkastuksien järjestäminen mahdollisuuksien mukaan. Jalostustarkastuksessa on oltava läsnä vähintään yksi (1) rodun ulkomuototuomari.
- Sairauslistan päivittäminen ja ylläpitäminen.

Nämä toimintaohjeet astuvat voimaan 07.03.2011


Pentueseuranta

Jalostustoimikunta toivoo, että kaikki kasvattajat täyttävät alla olevasta linkistä löytyvän pentueseurantakaavakkeen jatkossa aina pentujen luovutuksen jälkeen. Vastauksista saatuja tietoja käytetään yhteenvedoissa mm. JTO:ta varten.

Vastauksista julkaistaan yhteenveto myös joka toinen vuosi yhdistyksen lehdessä. Jokainen palautettu lomake auttaa jalostustoimikunnan toimintaa rodun parhaaksi ja yhteenvedot taas omalta osaltaan auttavat kasvattajia aina parempaan tietouteen ja päätöksentekoon.

Jokaisen pentueen tiedot ovat tärkeitä syntyi pentuja sitten yksi tai ei yhtään. Jalostustoimikunta kiittää jo ennakkoon kaikkia kasvattajia aktiivisuudesta ja panoksestanne rotumme hyväksi!

Huomio. Lomake toistaiseksi pois käytöstä tietosuoja-asetuksen vuoksi.
Pentueseurantakaavake (nettilomake)

HUOM. Kasvattajat voivat myös omalla panoksellaan auttaa Hannes Lohen ryhmän tutkimusprojektia pentuiän kehityshäiriöistä luovuttamalla tutkijoiden käyttöön pentuetietoja.


Jalostustarkastus

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset. Tieto tarkastuksesta kirjataan jalostustietojärjestelmään koiran tietoihin (Suomen Kennelliitto, lue lisää).


Ranskanbulldoggien terveys- ja luonnekyselyn loppuraportti

Ranskanbulldoggien terveyttä ja luonnetta kartoitettiin laajalla käyttäytymis- ja terveyskyselyllä Petsofin alustalla. Kyselyyn kerättiin vastauksia tammikuun 2020 – toukokuu 2020 ajan. Kyselyn tulokset koosti Petsofin tutkimuskoordinaattori Emma Hakanen. Raportti luovutettiin ranskanbulldoggien rotuyhdistyksen hallitukselle 3.7.2020.

Pääset lukemaan raportin alla olevasta linkistä:

Loppuraportti tammikuu 2020 - toukokuu 2020